Városlőd története. / Kőkeresztek Városlődön./ Steinkreuze.

 

   A 17. sz. második felétől kezdve Városlőd határában is több út menti kereszt maradt fenn melyeknek feliratai gyakran jelzik, hogy hála, vagy fogadalmi emlékek.   Az út menti kereszt a régi időktől megbecsülésnek örvendett. A férfi, kalapot emelt, az asszony keresztet vetett. Ennek a tiszteletnek köszönhető, hogy a 20. század viharaiban nem rombolták le őket. Ezek a viharok Városlődöt sem kímélték, de még a nem hívő emberekben sem váltott ki rossz érzést a látványuk.

   A családokban történt tragédiák, halálesetek, fogadalmak, de örömteli események (gyermekszületés) is okai voltak a keresztállításnak. Jól látható helyen, örök emlékezésre késztetnek bennünket. Utak szélén, tereken vonják magukra a figyelmünket. Így van ez Városlődön is, eltekintve két esettől (Szőlőskerti-kereszt, Szőlőhegyi-kereszt). A felújításokat Koppányi István végezte.

Kőkereszt (napórás ház előtt)040(Koppintás vagy bal egér)

A Béke utca 1. számú ház előtt áll egy kőkereszt, melyen az 1808-as évszám olvasható. Az állíttató neve és az állítás oka ismeretlen.

Pár évvel ezelőtt a ház tűzfala, annak felújítása során kidőlt, személyi sérülést  okozva a keresztet is darabokra törve. Ez a baleset indította el azt a folyamatot, aminek köszönhetően már csak egy (felső - temetői) kereszt vár az újjászületésre. Felújítás éve: 2008

Kereszt az alsó temetőben041

Állíttatva Bauer József plébános által 1904-ben. Sajnos a múlt század közepén az évszámot eltakarták, egy ajkai műkedvelő által készített fémlemezzel, ami Krisztust, és az őt sirató Máriát ábrázolja. A kereszt vörös kőből készült, a korpusz öntöttvas. Felújítás éve: 2010

Kereszt a Felső temetőben042

Erről a keresztről sajnos egyenlőre nincsenek információink.

Schweder-kereszt043

A Kolostor utcában található kőkereszt eredeti helyétől kb. 30 méterre lett áthelyezve, ahol az erre közlekedő jobban láthatja a falu egyik szép emlékét. Josef  Schweder és Theresia Oswald a házuk előtti kertbe állíttatták 1913-ban korán elhunyt gyermekeik emlékére. Csak Mihály nevű gyermekük érte meg a felnőttkort.

Felirat: Errechtet von Josef Schweder und Gattin Theresia Oszwald 1913. Gelobt sei Jesus Kristus. 1945.március 23. i bombázáskor megsérült szöveg most emlékeztetőül szolgál, ne feledjük történelmünk e tragikus napját.

Felújítás éve 2011     

Krebs-kereszt044

Az iskola épülete előtt álló, fekete márványból készült keresztet Krebs Antal és Staub Rozália 1929-ben állíttatták két gyermekük emlékére: Józsefére, aki az 1. világháborúban elesett, és Mihályéra, aki az 1. világháborúban szerzett betegség folytán itthon halt meg. A kereszt felirata:

„Oh ihr alle, die hier vorübergehet am Wege,

Schauet auf, und sehet, ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze.”

„Errichtet durch Rosalia Staub, Anton Krebs, Josef Krebs, Michael Krebs.”

"Ó ti mindnyájan, akik az úton itt elhaladtok, nézzetek föl, és lássátok, hogy van-e az enyémhez hasonló fájdalom. Állítatta Rosalia  Staub ,Anton Krebs  Josef Krebs  Michael Krebs"   Az első két név a szülőké, a következő kettő az elhunyt fiúké.

Szőlőskerti-kereszt045

Karácsonyi József, és felesége Keller Franciska állították 1936-ban. Házasságukat sokáig nem kísérte gyermekáldás. Ezért fogadalmat tettek, ha lesz gyermekük, keresztet állítanak a földjükön. A gyermek megszületett, a keresztet felállíttatták.

Felirata: " O edles Kreuz o edler Staum!

               Durch dich der Mensch zur Gnade kam

               An dir hat Jesus triumohiert,

               Darum dir aller Ruhm gebührt

               Mit Freunde ich umarme dich"

(Ó nemes kereszt, ó nemes törzs, általad az ember kegyelemhez jutott, rajtad Jézus diadalmaskodott, ezért téged minden dicsőség megillet, örömmel ölellek át téged)

Sajnos, mivel ez a kereszt is távolabb esik a falu lakott területétől, a Jézus öntvény szobrát a Fáth-kereszthez hasonlóan vandálok lelopták.

Szőlőhegyi-kereszt046

A kőkereszt a Szőlőhegy DK-i oldalán állt. Időközben egy vállalkozó megvásárolta a területet, és az 1929 óta itt álló keresztet elszállíttatta a birtokának egy másik, mások által nem látható pontjára. Eredeti helyén a talapzat, a Mária dombormű, és a kereszt még ép volt, de a korpusz már hiányzott. 

Felirata:  

              „ O Kreuz! Unsere einzige Hoffnung, sei gegrüsst!

                 Zur grösseren Ehre Gottes errichtet durch

                                     Stefán Széplábi

                                     Terézia Széplábi

                                     Lorenz Széplábi

                                      Agnes Hanker

                                            1929.

                      O Gott! Beschütze unsere Felder!”

( Ó kereszt! Mi egyetlen reményünk, légy üdvözölve!  Ó Isten! Védd meg földjeinket.)

Názer-kereszt047

A 8-as főút északi oldalán, egy egyedül álló házban Názer Gyula és családja lakott, a ház előtti kereszt róluk kapta a nevét. A kereszttel Freund István kívánt az első világháborúban elesett fiának emléket állítani. Az évszám nem ismeretes. A kis, négyszög alapú talpazaton kívül az egész kereszt fából készült. Állítás éve:1929. Elől az 1946-os dátum látható, ami a 2. világháborúban megsérült kereszt kijavításának, és újbóli felszentelésének az időpontja. "Amikor a Názer-keresztet a 46-os évben újraszentelték, processzió vonult oda zászlókkal"

Kőkereszt (Brückenacker Kreuz) 1905048

Nevét a mellette található kis hídról kapta, a Gombás puszta felé vezető régi országút mellett. A keresztet körül ölelő díszes vaskerítést már ellopták, de szerencsére a tettesek számára a kereszt értéktelen.

Felirata:

Isten dicsősége, Szűz Mária tiszteletére emeltette Fád (Fáth) Mária 1905.

Idős emberek mesélték, hogy Fád Mária fiatal korában azt találta mondani, hogy ha menyasszony lesz, szebb lesz, mint Szűz Mária. Ezért Isten gyógyíthatatlan sebekkel büntette meg, amikbe sok szenvedés után belehalt. Betegsége alatt ő maga állíttatta a keresztet engesztelésül.

 Kőkereszt ("Kreiz")  1909049

Lévai alatti keresztként is emlegetik. (volt vasúti őrház közelében, lakója Lévai család)

Felirata: " Dicsértessék a Jézus Krisztus 1909" Valószínűleg az egyházközösség állíttatta. Ma élő idős emberek emlékeznek arra, hogy a falu apraja-nagyja a pap vezetésével kivonult ide imádkozni.

Ez a kereszt van leginkább kitéve az időjárás viszontagságainak, ezért javítása sűrűbben indokolt. Felújítás éve: 2009

Mária-szobor 1845 előtt050

Utoljára még egy emlék a hithű városlődi családok jóvoltából.

Városlőd központjában, a katolikus templom mellett van egy magas talapzaton álló Mária-szobor. A Keller család állíttatta. Zichi Domokos püspök 1845. évi egyházi látogatási jegyzőkönyvében már említést tesz, így az állítás éve korábban volt.

Felirata:  "Ganz schön bist du Maria und Makel der Erbsünde ist in dir"

( Teljesen szép vagy te Mária, és nincs benned az eredeti bűn szeplője.)

Felújítás éve: 2010051

 

Die Geschichte von Városlőd. / Steinkreuze.

 

    Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind am Stadtrand von Városlőd mehrere Wegkreuze erhalten geblieben, oft mit Inschriften, die darauf hinweisen, dass es sich um Gelübde-Denkmäler handelt. Das Kreuz am Straßenrand wird seit jeher verehrt. Der Mann mit erhobenem Hut, die Frau gekreuzt. Diesem Respekt ist es zu verdanken, dass sie in den Stürmen des 20. Jahrhunderts nicht zerstört wurden.  Diese Stürme verschonten Townsend nicht, aber auch Nicht-Gläubige fühlten sich bei ihrem Anblick nicht schlecht.

    Tragödien in den Familien, Todesfälle, Gelübde, aber auch freudige Ereignisse (Geburt eines Kindes) waren Anlass für die Taufe. An prominenter Stelle geben sie uns ein ewiges Andenken. Sie ziehen unsere Aufmerksamkeit an den Rändern von Straßen und Plätzen auf sich. Dies ist auch in Városlőd der Fall, mit Ausnahme von zwei Fällen (Weingarten-Kreuz, Weinberg-Kreuz). Die Renovierungen wurden von István Koppányi durchgeführt.

Steinkreuz (vor dem Sonnenuhr haus)040(Tippen oder linke Maus)

    Vor dem Haus in der Béke-Straße 1 befindet sich ein Steinkreuz mit der Jahreszahl 1808. Der Name der Person, die es errichtet hat, und der Grund für seine Aufstellung sind unbekannt.

Vor einigen Jahren stürzte bei Renovierungsarbeiten die Brandmauer des Hauses ein, wodurch Personen verletzt wurden und das Kreuz in Stücke brach. Dieser Unfall setzte einen Prozess in Gang, der dazu führte, dass nur noch ein Kreuz (das obere - das Friedhofskreuz) auf seine Wiedergeburt wartet. Jahr der Renovierung: 2008

Kreuz auf dem unteren Friedhof041

    Es wurde 1904 vom Pfarrer József Bauer errichtet. Leider wurde die Jahreszahl in der Mitte des letzten Jahrhunderts durch eine von einem Amateur aus Ajka angefertigte Metallplatte verdeckt, auf der Christus und die um ihn weinende Maria abgebildet sind. Das Kreuz ist aus rotem Stein und der Korpus aus Gusseisen. Jahr der Renovierung: 2010 

Kreuz auf dem Oberen Friedhof042

Leider liegen uns zur Zeit keine Informationen über dieses Kreuz vor.

Schweder Kreuz043

Das Steinkreuz in der Klosterstraße wurde um etwa 30 Meter von seinem ursprünglichen Standort versetzt, damit die Passanten ein schönes Denkmal des Dorfes besser sehen können. Es wurde 1913 von Josef Schweder und Theresia Oswald im Garten vor ihrem Haus zum Gedenken an ihre zu früh verstorbenen Kinder errichtet. Nur ihr Sohn Michael überlebte bis zum Erwachsenenalter.

Inschrift. Der Text, der bei der Bombardierung am 23. März 1945 beschädigt wurde, dient nun als Mahnung, diesen tragischen Tag in unserer Geschichte nicht zu vergessen.

Jahr der Renovierung 2011 

Krebs-Kreuz044
Das Kreuz aus schwarzem Marmor vor dem Schulgebäude wurde 1929 von Antal Krebs und Rozália Staub zum Gedenken an ihre beiden Kinder, Joseph, der im Ersten Weltkrieg fiel, und Michael, der nach einer Krankheit im Ersten Weltkrieg zu Hause starb, errichtet. Die Inschrift auf dem Kreuz lautet:

                            „Oh ihr alle, die hier vorübergehet am Wege,

               Schauet auf, und sehet, ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze.”

           „Errichtet durch Rosalia Staub, Anton Krebs, Josef Krebs, Michael Krebs.”

Weingarten-Kreuz045
Errichtet von József Karácsonyi und seiner Frau Franciska Keller im Jahr 1936. Ihre Ehe war lange Zeit nicht von Kindersegen begleitet. Deshalb legten sie ein Gelübde ab: Wenn sie Kinder bekämen, würden sie auf ihrem Grundstück ein Kreuz errichten. Das Kind wurde geboren und das Kreuz wurde errichtet.

Inschrift:" O edles Kreuz o edler Staum!

               Durch dich der Mensch zur Gnade kam

               An dir hat Jesus triumohiert,

               Darum dir aller Ruhm gebührt

               Mit Freunde ich umarme dich"

Weinberg-Kreuz046
Das Steinkreuz stand auf der DK-Seite des Weinberghügels. In der Zwischenzeit kaufte ein Unternehmer das Grundstück und ließ das Kreuz, das seit 1929 dort stand, an einen anderen, nicht einsehbaren Teil seines Grundstücks versetzen. An seinem ursprünglichen Platz waren der Sockel, das Marienrelief und das Kreuz noch intakt, aber der Korpus fehlte.

Inschrift:

             „ O Kreuz! Unsere einzige Hoffnung, sei gegrüsst!

                Zur grösseren Ehre Gottes errichtet durch

                                Stefán Széplábi

                                Terézia Széplábi

                                Lorenz Széplábi

                                Agnes Hanker

                                      1929.

                O Gott! Beschütze unsere Felder!” 

Kreuz des Nazers047
Gyula Názer und seine Familie lebten in einem einzigen Haus an der Nordseite der Hauptstraße 8, und das Kreuz vor dem Haus ist nach ihnen benannt. István Freund wollte mit dem Kreuz an seinen Sohn erinnern, der im Ersten Weltkrieg gefallen war. Das Datum ist nicht bekannt. Abgesehen von dem kleinen rechteckigen Sockel ist das gesamte Kreuz aus Holz gefertigt. Das Datum auf der Vorderseite ist 1946, das Datum der Reparatur und Wiedereinweihung des im Zweiten Weltkrieg beschädigten Kreuzes. "Bei der Wiedereinweihung des Nazarenerkreuzes im Jahre 46 zog eine Prozession mit Fahnen zum Kreuz.

Steinkreuz (Brückenacker Kreuz) 1905048
Benannt nach der kleinen Brücke daneben, an der alten Landstraße zur Gombás Puszta. Der verzierte Eisenzaun, der das Kreuz umgibt, wurde gestohlen, aber zum Glück für die Täter ist das Kreuz wertlos. Inschrift: 

Zur Ehre Gottes, zu Ehren der Jungfrau Maria, erbaut von Fád (Fáth) Mária 1905.

Alte Leute erzählten mir, dass Maria von Fád, als sie jung war, sich selbst dabei ertappte, wie sie sagte, dass sie, wenn sie eine Braut würde, schöner als die Jungfrau Maria wäre. Dafür bestrafte Gott sie mit unheilbaren Wunden, an denen sie nach langem Leiden starb. Während ihrer Krankheit ließ sie selbst das Kreuz als Sühne errichten.

 

Steinkreuz ("Kreiz") 1909049

Auch bekannt als das Kreuz unter Lévai (in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs, bewohnt von der Familie Lévai).

Inschrift: "Gelobt sei Jesus Christus 1909"

Wahrscheinlich von der Gemeinde errichtet. Die heute lebenden Alten erinnern sich daran, dass die Dorfväter und -großväter, angeführt vom Pfarrer, hierher kamen, um zu beten.

Dieses Kreuz ist den Witterungseinflüssen am stärksten ausgesetzt und muss daher öfters repariert werden. Jahr der Renovierung: 2009

Marienstatue vor 1845050
Eine letzte Erinnerung, die von den gläubigen Familien der Stadt stammt.

Im Zentrum von Városlőd, neben der katholischen Kirche, befindet sich eine Marienstatue auf einem hohen Sockel. Sie wurde von der Familie Keller errichtet. Bischof Domokos Zichi erwähnt sie bereits im Protokoll der Kirchenvisitation von 1845, so dass das Jahr ihrer Aufstellung früher liegt.

Inschrift: "Ganz schön bist du Maria und Makel der Erbs iste in dir".

Jahr der Renovierung: 2010051

Tetejére