A Városlődi Pergő- Rozmaring Táncegyüttes. / Das Tanzensemble Városlődi Pergő- Rozmaring

 

   A néptánccal való foglalkozás segít megismerni egy nemzet kultúráját, és hozzájárul nemzeti identitásunk kialakításához. Egy-egy jól sikerült fellépés nem csak a közönségnek, de a táncosoknak is hatalmas élményt jelent. Abban, hogy a kultúra ezen ága továbbra is megmaradjon, éppúgy az idősebb korosztálynak, mint a fiatalabb generációnak is, nagy szerepe van. Előbbi a tanításban, és az értékek átadásában, utóbbi a tanulásban és az értékek megőrzésében kell, hogy helytálljon.

   A néptáncnak Városlődön nincsenek olyan régi hagyományai, mint a kóruséneklésnek. Míg a régi időktől fogva mindig akadt egy-egy pedagógus a faluban, aki a Városlődiek rendkívüli zenei hallását énekkarokban, zenekarokban gyümölcsöztette, addig a néptánc kultiválása csak a felszabadulás utáni időkben vált országos mozgalommá. Néptánccsoportunk 1964 őszén alakult Zágon Sándor és Zágon Sándorné vezetésével. A két vezető immár Veszprémből jár ki községünkbe hetente, és ez idő alatt fiataljaink százaival kedveltették meg a népi táncot, adtak nekik személyiségfejlesztő, kulturált mozgással egybekötött testedzést, nem beszélve arról a sok sikerélményről, amit számtalan versenyen, szereplésen itthon és szerte az egész Dunántúlon e hosszú idő alatt szereztek.

   1975 óta a felnőtt tánccsoport mellett úttörő tánccsoport is alakult, majd 1977-ben az egészen kicsik, a kisdobosok (8-10 évesek) is kedvet kaptak hozzá. A Zágon házaspár szívesen foglalkozott a gyermekcsoporttal is, mert céljuk a felnőtt csoport számára a folyamatos utánpótlás nevelése. 1983-ban ilyen létszámban tanulnak fiataljaink táncolni: 32 kisdobos, 45 úttörő, 28 felnőtt fiatal, összesen 105 fő. Községünk szerencsés helyzetben van, mert van két olyan táncoktatója, akik a hosszú évek sok nehézsége, működési mostohasága ellenére, szakmai körökben is elismert magas művészi szinten oktatják nálunk a néptáncot.

   Kezdettől fogva gondot jelentett a zenekíséret. A kezdeti években a próbákon Koppányi István harmonikával kísérte a táncokat, fellépésekkor gyakran Páter Mária óvónő hegedűvel, Udvardi Ferenc — volt iskolaigazgató - dobbal egészítette ki a kíséretet. Nagyobb fellépésekkor (Budapesti svábbál, Soproni Szüreti Hetek, területi versenyek) néhányszor alkalmi, 6—7 tagú zenekart sikerült összehozni. Ennek társadalmi munkában való működtetése azonban nem bizonyult járható útnak. 5—6 éven keresztül a zenekíséret úgy oldódott meg, hogy amikor a csoport fellép, esetenként a veszprémi 8—9 tagú „Sváb parti" fúvószenekar kíséri, minden fellépésért, ha csak 10 percig tart is, 3 ezer Ft a díj. A próbákon továbbra is harmonikakíséret van. (Bauernhuber József, Albert Antal)

   A Kezdetekben néptánccsoportunkat a Magyarországi Németek Szövetsége, a Veszprém és Vidéke ÁFÉSZ és a MÉSZÖV patronálta. Megalakulása óta itthon és vidéken számos esetben szórakoztatta a közönséget, ért el sok sikert, tapsot, amit az oklevelek, vázák, serlegek tömege dokumentál. A kiemelkedő művészeti munkát magas fórumokon is elismerték. Így

   1970-ben Miniszteri Dicsérettel,

   1981-ben Szocialista Kultúráért éremmel,

   1982-ben pedig az országos minősítésen „Arany III." fokozattal tüntették ki a csoportot. Két ízben külföldi vendégszereplésen is járt, egy ízben, Ausztriában,

   1983-ban pedig az NSZK-ban,

   1994 óta a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület keretein belül működik a táncegyüttes, az egyesület gondoskodik a csoport működésének tárgyi feltételeiről, pályázati források és anyagi támogatók megszerzése révén igyekszik e magas színvonalú szakmai munka anyagi hátterét megteremteni.

   1995-ben a Rozmaring Táncegyüttes mellett megalakult gyermekcsoportként a Pergő Táncegyüttes Petres Ákos és Petresné Reiter Andrea vezetésével, a felnőtt csoport vezetését pedig Freund Tamás vette át.

   1996-ban a két csoport már együtt utazott Wiesthalba.

A Rozmaring Táncegyüttes kiemelkedő teljesítményt nyújtott az

   1997. évi késmárki Közép-Európai Németek Kulturális Fesztiválján, ahol Városlőd képviselte a magyarországi németséget.

   2001-ben a két csoport Petres Ákos és Petresné Reiter Andrea vezetésével egyesült. Fennállásuk alatt közel 400 fiatal táncolt Városlőd tánccsoportjában.

   2007-ben Ukrajnában,

   2008-ban Szarajevóban képviselték Magyarországot.

   2009-ben Passauban jártak, majd

   2010-ben Wiesthalban és Aschaffenburgban táncoltak.

   2011-ben a csapat arany minősítést kapott a Landesrat által szervezett országos minősítőn,

   2014-ben Nagymányokon újabb arany minősítést kapott a táncegyüttes, amely jól mutatja, hogy a tánccsoport folyamatosan magas színvonalon végzi szakmai munkáját.  

   A városlődi Pergő- Rozmaring Táncegyüttes tagjai fiatalságuk ellenére méltón képviselik a magyarországi németséget, kiemelkedő tevékenységet végeznek a Magyarországon élő nemzetiségek körében. E tevékenységük elismeréseként a csoport

   2019-ben nagy elismerésben részesült, megkapta a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat, amelyet dr. Semlyén Zsolt, nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes adott át Budapesten az Uránia Filmszínház Dísztermében.001

   2019. november 16-án nagyszabású rendezvényen ünnepelte fennállásának 55. évfordulóját.002

Máig közkedvelt és rendszeres fellépői a városlődi svábbáloknak, falunapoknak, nagyon sokszor a falun kívül is megmutatják tudásukat, bemutatva a település tánckultúráját, öregbítve Városlőd jó hírét. 010

 

Das Tanzensemble Városlődi Pergő- Rozmaring

 

  Der Volkstanz hilft uns, die Kultur einer Nation kennenzulernen und trägt zur Entwicklung unserer nationalen Identität bei. Eine gelungene Aufführung ist nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Tänzer ein großes Erlebnis. Sowohl die ältere als auch die jüngere Generation trägt wesentlich dazu bei, dass dieser Kulturzweig weiterbesteht. Erstere müssen ihren Teil dazu beitragen, Werte zu lehren und weiterzugeben, letztere, sie zu lernen und zu bewahren.

    Der Volkstanz hat in Városlőd keine so lange Tradition wie der Chorgesang. Während es früher immer einen Lehrer im Dorf gab, der das außergewöhnliche musikalische Gehör der Városlőder in Chören und Orchestern zur Entfaltung brachte, wurde die Pflege des Volkstanzes erst in der Zeit nach der Befreiung zu einer nationalen Bewegung. Unsere Volkstanzgruppe wurde im Herbst 1964 unter der Leitung von Sándor Zágon und Sándorné Zágon gegründet. Die beiden Leiter kommen nun jede Woche aus Veszprém in unser Dorf und haben in dieser Zeit Hunderte unserer Jugendlichen für den Volkstanz begeistert, ihnen persönlichkeitsbildende, kultivierte Übungen in Verbindung mit Bewegung vermittelt, ganz zu schweigen von den vielen Erfolgserlebnissen, die sie in dieser langen Zeit bei zahllosen Wettbewerben und Auftritten zu Hause und in der ganzen Region Transdanubien hatten.

    Seit 1975 wurde neben der Erwachsenengruppe eine Pioniertanzgruppe gebildet, und 1977 wurden auch die ganz jungen, die kleinen Trommler (8-10 Jahre alt) dazu ermutigt, sich anzuschließen. Im Jahr 1983 waren es 32 Trommler, 45 Pioniere und 28 Erwachsene, also insgesamt 105 Jugendliche, die tanzen lernten. Unsere Gemeinde ist in der glücklichen Lage, zwei Tanzlehrer zu haben, die trotz der vielen Schwierigkeiten und der langjährigen operativen Probleme den Volkstanz auf einem hohen künstlerischen Niveau unterrichten, das in Fachkreisen anerkannt ist.

    Von Anfang an war das Orchester ein Problem. In den ersten Jahren begleitete István Koppányi die Tänze bei den Proben mit dem Akkordeon, während Mária Páter, eine Kindergärtnerin, bei den Aufführungen oft die Geige und Ferenc Udvardi - der ehemalige Schulleiter - mit Trommel begleitete. Für größere Auftritte (Budapester Schwabenball, Soproner Erntewochen, regionale Wettbewerbe) konnten wir gelegentlich ein Orchester von 6-7 Mitgliedern zusammenstellen. Dies als Sozialarbeit zu betreiben, erwies sich jedoch nicht als praktikable Option. Seit 5-6 Jahren wurde die Bandbegleitung so gelöst, dass die Gruppe bei ihren Auftritten gelegentlich von der 8-9-köpfigen Blaskapelle "Sváb parti" aus Veszprém begleitet wird, und die Gage für jeden Auftritt, auch wenn er nur 10 Minuten dauert, beträgt 3 ezer ft. Bei den Proben gibt es immer noch eine Akkordeonbegleitung (József Bauernhuber, Antal Albert).

  In den Anfängen stand unsere Volkstanzgruppe unter der Schirmherrschaft des Verbandes der Ungarndeutschen, der "Veszprém und Vidéke ÁFÉSZ" und des "MÉSZÖV". Seit ihrer Gründung hat die Gruppe bei zahlreichen Gelegenheiten das Publikum in Ungarn und auf dem Lande unterhalten und dabei viele Erfolge und Beifall erzielt, wie die vielen Urkunden, Vasen und Pokale belegen. Die herausragende künstlerische Arbeit wurde auch in hohen Foren gewürdigt. So

    1970 wurde er mit einer Ministeriellen Belobigung ausgezeichnet,

    1981 die Medaille für sozialistische Kultur,

  1982 wurde er mit der "Gold III" ausgezeichnet. Die Gruppe wurde 1982 mit der "Goldmedaille" ausgezeichnet. Die Gruppe gab auch zwei Gastspiele im Ausland, einmal in Österreich, und 1983 in der Tschechischen Republik,

  Seit 1994 ist das Tanzensemble im Rahmen des Kulturvereins Városlőd deutscher Nationalität tätig, der die materiellen Voraussetzungen für die Tätigkeit der Gruppe schafft und versucht, durch die Beschaffung von Fördermitteln und finanzieller Unterstützung den finanziellen Hintergrund für diese hochwertige professionelle Arbeit zu schaffen.

  1995 wurde das Pergő-Tanzensemble als Kindergruppe neben dem Rozmaringer Tanzensemble gegründet, unter der Leitung von Ákos Petres und Andrea Petresné Reiter, während Tamás Freund die Leitung der Erwachsenengruppe übernahm.

     Im Jahr 1996 reisten die beiden Gruppen gemeinsam nach Wiesthal.

   Das Rozmaringer Tanzensemble gab eine hervorragende Vorstellung auf dem 1997 beim mitteleuropäisch-deutschen Kulturfestival in Késmárk, wo Városlőd die Ungarndeutschen vertrat.

    Im Jahr 2001 schlossen sich die beiden Gruppen unter der Leitung von Ákos Petres und Andrea Petresné Reiter zusammen. Während ihres Bestehens tanzten fast 400 junge Menschen in der Tanzgruppe von Városlőd.

     Im Jahr 2007 in der Ukraine,

     Im Jahr 2008 vertraten sie Ungarn in Sarajevo.

     Im Jahr 2009 besuchten sie Passau und dann

     2010 tanzten sie in Wiesthal und Aschaffenburg.

     Im Jahr 2011 erhielt das Team eine Goldmedaille bei der vom Landesrat organisierten nationalen Qualifikation,

    Im Jahr 2014 erhielt die Tanzgruppe in Nagymányok eine weitere Goldmedaille, was zeigt, dass die Tanzgruppe weiterhin auf einem hohen professionellen Niveau tanzt.

    Die Mitglieder des Tanzensembles Pergő-Rozmaring aus Városlőd repräsentieren trotz ihrer Jugend die deutsche Minderheit in Ungarn in würdiger Weise und leisten unter den in Ungarn lebenden Nationalitäten hervorragende Arbeit. Als Anerkennung für diese Tätigkeit wurde die Gruppe

    2019 erhielt die Gruppe den Preis "Pro Cultura Minoritatum Hungariae", der von Dr. Zsolt Semlyén, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten für Nationalitäten, im Uránia Filmtheater in Budapest überreicht wurde.001

  Am 16. November 2019 feierte sie ihr 55-jähriges Bestehen mit einer großen Veranstaltung.002

    Die Tänzerinnen und Tänzer sind nach wie vor beliebt und treten regelmäßig bei den Dorftänzen und Dorffesten in Városlőd auf, wobei sie ihr Können sehr oft auch außerhalb des Dorfes zeigen, die Tanzkultur des Dorfes präsentieren und das Ansehen von Városlőd steigern. 010

Tetejére