Városlőd története. / A lövöldi A monostor személyi állománya. / Das Personal des Klosters.

 

Részlet Vida Beáta: A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén

A néma barátok megtelepedése és berendezkedése

Doktori értekezés

 

Perjelek. / Leiter.

 • János X. 6. u. (VESZPREG. 553. sz.) 001(Koppintás bal egér) 1370. VI. 9. (PRT II. 196. sz.) Egy névről meg nem nevezett lövöldi perjel már azelőtt szerepelt a források között, hogy Lajos király kibocsátotta a monostor alapítólevelét.002

János feltételezhetően a seitzi monostorból érkezett egy procurator társával együtt, és részben hazai szerzetesekkel népesítette be az új karthauzi telepet.

 • Szaniszló V. 26. (PANNONHALMI OKL.I. 210. sz.)003 1383. (meghalt, AC 100:25/1. 16.)
 • Miklós VII. 23. (PANNONHALMI OKL.I. 248. sz.)004 1390. (AC 100:25/1. 101.) 1398-tól rendszeresen utasították a perjelt, hogy vizitálja a szepességi házakat. Az 1390. évi feljegyzésekből megtudjuk, hogy nem vett részt a tárkányi perjelválasztáson, amiért megrótták őt.
 • Péter e. (AC 100:25/2. 163.) Lövöldi perjel volt, majd a ház vikáriusa. Amikor 1394-ben megfosztották hivatalától a Tárkányi perjelt, a Generális Káptalan szerint ő alkalmas volt a tisztség betöltésére.
 • Detre (meghalt, AC 100:25/2. 166.)
 • Péter IV. 10. (ZSO I. 4702. sz.)005 1405. (meghalt, AC 100:25/3. 330.) Hivatali ideje elején a káptalan aggódott a perjel egészségi állapota miatt, ezért a ház vikáriusát bízták meg az elöljárói feladatok egy részével. 1398-ban ismét őt bízták meg a hazai monostorok vizitálásával, így valószínűleg már meggyógyult.006
 • János VII. 10. (ZSO II/2. 6230. sz.)007 1410. (meghalt, AC 100:25/3. 418.) Elődjéhez hasonlóan a káptalan gyakran nevezte meg őt a hazai házak vizitátoraként.
 • Tamás V. 8. u. (ZSO II/2. 7574. sz.)
 • István (AC 100:7. 73.) 1416-ban a káptalan leváltotta a perjelt és új választást engedélyezett. Szintén vizitátorként tevékenykedett, de feladatairól már nem értesülhet az utókor, mivel a vonatkozó kézirat csonka. A perjel nevét nem őrizte meg egyetlen hazai írott forrás sem.1 1442-ben értesültek a haláláról, ám ekkor már nem volt a perjele.008
 • János III. 20. (ZSO VII. 211. sz.)
 • Márton V. 24. (ZSO VII. 1762. sz.) 1420. V. 25. (ZSO VII. 1765. s
 • János XI. 20. (ZSO VIII. 1166. sz.)009
 • Márton VI. 11. (ZSO XI. 680. sz.)
 • Ágoston III. 9. (PRT X. 119.)010
 • Péter IV. 19. (PRT X. 119.) 1431. (AC 100:9. 55.) A Generális Káptalan felmentette hivatalából a perjelt. 1442-ben halt meg egyszerű szerzetesként.011
 • Ismeretlen (AC 100:44. 91.) A névről nem ismert perjelt a káptalan felmentette hivatalából. Előfordulhat, hogy a bejegyzés az előző Péter perjelre utal.
 • János XII. 4. (BORSA 1987. 1–27. sz.) Iohannes de Mergethaym tartományi vizitátor és gamingi perjel. 1433-ban nevezték ki a hivatalából felmentett pleterjei perjel helyére. Feljegyezték, hogy korábban a Peterjei monostor élén állva lövöldi gubernátor is volt.012

1436-ban a Tárkányi perjellel együtt megbízták őt, hogy menjenek el a  

szepességi monostorokba és gyűjtsenek információkat a káptalan  

számára.013

Valószínűleg a huszita támadások miatt nevezték ki a tapasztalt

vizitátort a monostor élére, mivel a káptalan is többször

óvintézkedésekre kérte Jánost.014 A karthauzi nekrológium szerint 1444-

ben halt meg Gamingi perjelként.015

 • Pál (DL 55122.) A karthauzi nekrológ szerint a káptalan 1453-ban értesült haláláról, akkor tárkányi szerzetes volt.
 • János (DL 55122.)
 • Szilveszter (DL 55122.)016 1456. (meghalt, AC 100:4. 218.) Mauerbachi fogadalmas, majd Lövöldön is letette a fogadalmat.
 • Erdélyi Raw Márton (meghalt, AC 100:4.127.) Nem tudjuk pontosan, mikor volt hivatalban. A lövöldi fogadalmas nem sokkal halála előtt lövöldi és Tárkányi perjel volt.
 • Mihály VIII. 31. (PRT VIII. 222. sz.)017 1459. II. 26. (HO II. 348–350.) A Generális Káptalan 1462-ben számolt be a perjel haláláról. Korábban tárkányi perjel volt. A nekrológiumban aktuális perjelként szerepel. Valószínűleg már korábban elhalálozott, csak a káptalan később értesült a hírről.018
 • Zsigmond IV. 21. (BÁNDI 1991. 114.)019 1467. (meghalt, AC 100:6. 32.)
 • János (meghalt, AC 100:6. 57.)
 • Szerafin III. 6. (DL 66294.)020 1477. V. 26. (SÖRÖS 1907. 381.)
 • Gergely IX. 27. (SÖRÖS 1907. 383.)021 1492. XI. 28. (SÖRÖS 1907. 385.)
 • György (HO V. 380–384.) Tárkányi perjelként halt meg 1515. december 16-án. 1494-ben a Generális Káptalan az Alsó-Alemann tartomány egyik vizitátorává nevezte ki a lövöldi perjelt.022
 • István II. 6. (HO V. 415–416.) 1518. (AC 100:22/1. 56.)023 A perjelt saját kérésére a Generális Káptalan felmentette hivatalából. Az önként lemondott aggsbachi perjel helyére került. A nekrológiumban 1529-ben lövöldi vikáriusként szerepel, aki perjel is volt.024
 • Hugó (AC 100:22/1. 56.) 1519. (AC 100:22/1. 77.) Az 1518. évi káptalan nevezte ki, lövöldi fogadalmas és Tárkányi szerzetes is volt.
 • Máté egykori perjel 1526. e. (AC 100:23/1. 29.) Máté is azok közé a perjelek közé tartozik, akiről nem maradt fenn egykorú írásos emlék. A Generális Káptalan feljegyzéseiből szintén szomorú képet ismerünk meg.

           „Mivel értesültünk a vizitátorok és konventtagok – alapos            

             számvizsgálata utáni – tanúskodásából, hogy István és Máté uraknál,

             akik itteni fogadalmasok és egykori perjelek, jelentős anyagi hiányok

             merültek föl, amelyekről nem tudtak elszámolni, ezért azt akarjuk, hogy

             börtönözzék be őket, amíg a tartozást nem rendezik.“

 • Mihály (AC 100:22/1. 77.) 1527. (AC 100:23/1. 56.)025 1519-ben a káptalan a rossz hírű István perjelt leváltotta, és helyére nevezte ki a ház fogadalmasát. István és Máté egykori perjelek miatt gyakran vizitálták a házat.026 1527-ben felmentették hivatala alól, helyére Péter szerzetest nevezték ki. A következő évben Mihály volt lövöldi, jelenleg pleterjei perjelt felmentették minden renden belüli tisztsége alól mindaddig, amíg el nem rendezi hivatali ügyeit Lövöldön. 1528-ból tudjuk, hogy a pleterjei háznak rektora van. A Generális Káptalan tudósítása a pleterjei házból: „Mihály úr, itteni vendég, lövöldi fogadalmas és egykor ottani perjel, mivel lázadozott a Rend ellen, és elrejtette a Generális Káptalan aktáját, és nem megfelelően számolt el a kapott jutalmakról perjelsége idején, ezért alkalmatlan legyen minden rendi hivatalra, amíg csak a bevételekről és kiadásokról megfelelően el nem számol a lövöldi konventnek.“ Csak a következő évben nevezték ki a rektort perjelnek.
 • Péter (AC 100:23/1. 56.)027 1550. X. 25. (BUNYITAI V. 408. sz.) A Generális Káptalan nevezte őt ki Mihály felmentésekor. Lövöldi fogadalmas volt. Érdekes eset történt a perjel személyével. 1534-ben a Generális Káptalan a Statútumokra hivatkozva érvénytelenítette a perjellé választását. Egyúttal biztatták őt, hogy a következő választáson visszakapja címét. Két évvel később intették azokat a monachusokat, akik zaklatták a felmentett perjelt, hogy ha problémájuk van, intézzék azt el a vizitátorral.028 Péter levelezésének egy része ismert 1542 és 1550 közötti évekből, a Nádasdy Tamáshoz írt levelek alapján a perjel aggódott az ország és a monostor sorsáért.029 Az első ismert levél Karádon, a somogyi birtokközpontban kelt, és Nádasdy segítségét kérte egy ügyben a királynál.030 1546. március 8-án arról írt, hogy a törökök Veszprémet és Palotát akarják megostromolni.031 Ugyan azon év május 29-én Várady Pál érsek Péter perjel és a konvent kérésére maga elé idézte Nádasdyt. 1550. szeptember 21-én kelt levelében a perjel értesíti az ország főkapitányát, hogy Pápán felkeresi őt.032 Pár nappal később, szeptember 27-én kérte tőle, hogy mentse fel a katonáskodás alól Ajkay Mihályt, mivel testvére súlyos beteg, majd utolsó levelében a törökök előrenyomulásáról írt.033 Utolsó ismert említése egy október 25-én írott tanúvallomási jegyzőkönyvben szerepel.
 • László VIII. 24. (ERDÉLYI 1913. 206–207.). Mikor a perjel látta, hogy a monostor helyzete menthetetlen, a veszprémi püspöknek bérbe adta a lövöldi birtokokat. 1555-ben valószínűleg őt nevezi rektornak a Generális Káptalan.034

 

Lövöldi szerzetesek. / Mönche.

 • Mihály monachus 1378. (meghalt, AC 100:29. 221.)
 • János monachus 1382. (meghalt, AC 100:25/1. 8.)
 • Cono conversus 1382. (meghalt, AC 100:25/1. 8.)
 • Miklós monachus 1387. (meghalt, AC 100:25/1. 25.)
 • Detre monachus 1389. (AC 100:25/1. 85.)
 • Gellért monachus 1389. (meghalt, AC 100:25/1. 76.)
 • Miklós monachus 1389. (meghalt, AC 100:25/1. 76.)
 • Miklós diaconus 1390. (AC 100:25/1. 102.)
 • Konrád conversus 1390. (AC 100:25/1 103.) A seitzi monostorból ment át Lövöldre.
 • János monachus 1391. (AC 100:25/1. 119.)
 • Miklós (AC 100:25/1. 119.) 1398. (AC 100:25/2. 226.) Előtte ciszterci rendi szerzetes volt. Az 1391. évi Generális Káptalan döntése szerint a monostor vizitátorainak jelenlétében kell történnie a szerzetes habilitációjának, vagyis alkalmassá kell tenni a karthauzi rendi szerzetességre. 1398-ban figyelmeztették őt, hogy többé ne zavarja a káptalant és a perjelét sem, ellenkező esetben megbízták a ház elöljáróját, hogy amíg nem javul meg, zárják őt börtönbe.
 • Miklós (AC 100:25/1. 119.) 1392. (AC 100:25/1. 134.) Előtte remete volt, valószínűleg pálos rendi szerzetes lehetett, és a vizitátor jelenlétében kellett megtörténnie a habilitációjának. A következő évben már pontosították eddigi rendjének megnevezését, valamint megtudjuk, hogy befogadták őt maguk közé.
 • László (AC 100:25/1. 119.) A Generális Káptalan silenciumra ítélte a szerzetest. Megtiltották neki, hogy más házba merészeljen menni, inkább legyen csendben, a saját üdvösségén dolgozzon, mert már idős és közeleg a halál.
 • Máté (AC 100:25/1. 120.) Silenciumra ítélték és megparancsolták neki, hogy ne írjon a Generális Káptalannak.
 • Hilbrandus monachus (meghalt, AC 100:25/1. 112.)
 • Hosszú János (AC 100:25/1. 134.) 1397. (AC 100:25/2. 210.) Először mint sekrestyés szerepelt a forrásokban, majd 1397-ben a Generális Káptalan ügyvédnek nevezte ki.
 • Detre sekrestyés 1392. (AC 100:25/1. 134.)
 • Miklós (AC 100:25/1. 147.) A lövöldi monostor költségeire addig kellett börtönben maradnia a segedelemvölgyi monostorban, amíg a vizitátorok másképp nem döntöttek.
 • Miklós conversus 1393. (AC 100:25/1. 149–150.
 • Detre monachus 1394. (meghalt, AC 100:25/2. 154.)
 • Miklós monachus 1395. (meghalt, AC 100:25/2. 166.)
 • Franko János monachus 1395. (meghalt, AC 100:25/2. 166.)
 • Detre monachus 1395. (meghalt, AC 100:25/2. 166.)
 • Miklós conversus 1395. (meghalt, AC 100:25/2. 166.)
 • Johannes de Spira (AC 100:25/2. 210.)
 • Henrik fia: Mihály I. 11. (MONVAT I∕4. 164/210. sz.)
 • János dispensator 1400. V. 30. (ZSO II∕1. 305. sz.)
 • János senior monachus 1400. (meghalt, AC 100:25/2. 252.)
 • Jakab monachus 1400. (meghalt, AC 100:25/2. 252.)
 • Ágoston e. (AC 100:25/3. 358.)

Miután a tárkányi perjel felmentését kérte, a káptalan választotta meg. Gamingi

     monachus volt, majd lövöldi vikárius.

 • Miklós conversus 1406. (AC 100:25/3. 358.)
 • Miklós senior monachus 1407. (meghalt, AC 100:25/3. 368.)
 • Péter (AC 100:25/3. 395.) 1409. (AC 100:25/3. 412.)
 • Kelemen (AC 100:25/3. 305.)
 • István monachus 1409. (meghalt, AC 100:25/3. 402.)
 • Tamás VI. 19. (ZSO V. 2036. sz.)
 • Miklós diaconus et clericus 1416. (meghalt, AC 100:7. 64.)
 • Jakab monachus 1417. (meghalt, AC 100:7. 77.)
 • Márton frater coquinarius 1420. (meghalt, AC 100:8. 8.)
 • Ágoston frater 1420. V. 24. (ZSO VII. 1762. sz.)
 • Devecseri János procurator 1420. V. 25. (ZSO VII. 1765. sz.)
 • Márk (AC 100:8. 51.)
 • Tót Péter monachus 1426. (meghalt, AC 100:8. 103.)
 • Ágoston monachus 1429. (meghalt, AC 100:9. 21.)
 • Szász Albert monachus 1431. (meghalt, AC 100:9. 41.)
 • Ulrik conversus 1434. (meghalt, AC 100:9. 88.)
 • János conversus 1435. (AC 100:9. 125.)
 • János monachus professus et vicarius 1435. (meghalt, AC 100:9. 110.)
 • Bajor János monachus 1439. (meghalt, AC 100:3. 37.)
 • Szepesi Péter vikárius 1440. (meghalt, AC 100:3. 59.)
 • Sziléziai János (meghalt, AC 100:3. 79.)
 • Polner János monachus 1443. (meghalt, AC 100:3. 120.)
 • Hugó monachus 1447. (AC 100:4. 19.)
 • Johannes de Patavia frater 1447. (AC 100:4. 19–20.)035

         Korábban gamingi szerzetes volt. A káptalan megrovásban részesítette a  

         szerzetest.Feloldozták őt a kiközösítés bilincse alól, mégis elküldte saját

         véleményét a Generális Káptalannak, amit még továbbra is próbál    

         védelmezni.036 1449-ben be volt börtönözve, a konventje tanácsa szerint

         jó erősen be volt zárva cellájába, egészen addig így is marad, míg

         megjavulása ezt igényli.037 1452-ben a tárkányi testvéreknél

         vendégeskedett, de a káptalan megparancsolta a perjelnek, hogy saját

         költségére gyorsan hívják őt vissza.038

         Ennek ellenére még 1454-ben is amiatt panaszkodott a tárkányi perjel,

         hogy János testvér monostora nem fizette ki a tartásának költségeit.039

 • István monachus 1449. (AC 100:4. 65.) 1450. (AC 100:4. 91.)
 • Tamás conversus 1450. (meghalt, AC 100:4.77.)
 • Wolfgang frater 1452. (AC 100:4. 139.)
 • Máté monachus 1452. (AC 100:4. 160.)
 • András conversus 1453. XII. 22. (PRT VIII. 281.)
 • György clericus 1462. (meghalt, AC 100:5. 126.)
 • Nagybányai Gábor monachus és vikárius 1463. e. (WAGNER II. 77.)1463-ban megválasztották menedékszirti perjelnek.040
 • János monachus senior 1464. (meghalt, AC 100:5. 178.)
 • Antal conversus 1464. (meghalt, AC 100:5. 179.)
 • Melchior conversus 1467. (meghalt, AC 100:6. 33.)
 • Mátyás conversus 1470. (meghalt, AC 100:6. 111.)
 • Márton sáfár 1471. II. 20. (PANNONHALMI OKL.III. F. 17. sz.)
 • Péter monachus 1471. (meghalt, AC 100:6. 135.)
 • Rafael monachus 1471. (meghalt, AC 100:6. 135.)
 • Márton procurator 1472. X. 18. (PANNONHALMI OKL.III. 682. sz.)
 • Benedek conversus 1473. (meghalt, AC 100:6. 187.)
 • Benedek clericus 1474. (meghalt, AC 100:6. 212.)
 • Mihály procurator 1475. X. 7. (HORVÁTH 2005. 69.)
 • Mattheus Beyor de Clusnays procurator 1475. (meghalt, AC 90:9. 19.)
 • Máté frater miniátor és könyvkötő 1486.041
 • Mihály frater 1499. IX. 1. (SZAPOLYAI OKL. 288.)
 • Miklós monachus 1504. (meghalt, AC 100:21/1. 4.) Korábban tárkányi vikárius volt.
 • Bertalan monachus 1506. (meghalt, AC 100:21/1. 50.)
 • Tót Péter monachus 1506. (meghalt, AC 100:21/1. 50.) Korábban tárkányi szerzetes volt, de lövöldiként halt meg.
 • Péter conservator monachus 1506. (meghalt, AC 100:21/1. 50.)
 • Szabó Imre conversus 1506. (meghalt, AC 100:21/1. 52.)
 • Benedek conversus 1507. (meghalt, AC 100:21/1. 85.)
 • Albert conversus 1507. (meghalt, AC 100:21/1. 85.)
 • Albert festő conversus 1508. (meghalt, AC 100:21/2. 114.)
 • Lukács conversus 1508. (AC 100:30. 29–30.)042 (AC 100:23/2. 55–56.) Tárkányi fogadalmas.
 • Ferenc monachus 1509. (meghalt, AC 100:21/2. 143.)
 • András monachus 1510. (AC 100:21/2. 173.)
 • Gergely monachus 1510. (AC 100:21/2. András és Gergely monachusokat a Generális Káptalan a tárkányi házba küldte az ottani létszámhiány miatt.
 • Lukács procurator 1511.043 XI. 14. (HÁZI I/7. 173. sz.) 044
 • Máté monachus novicius 1511. (meghalt, AC 100:21/2. 188.)
 • Lőrinc (AC 100:21/2. 228.)
 • Jakab (AC 100:21/2. 228.)
 • Jeromos (AC 100:21/2. 228.)
 • Mihály senior monachus 1512. (meghalt, AC 100:21/2. 214.)
 • András senior monachus 1512. (meghalt, AC 100:21/2. 214.)
 • Egyed conversus 1512. (meghalt, AC 100:21/2. 215.)
 • Rafael monachus 1513. (meghalt, AC 100:21/2. 243.)
 • András monachus 1513. (meghalt, AC 100:21/2. 243.)
 • Jakab monachus 1513. (meghalt, AC 100:21/2. 243.)
 • Simon monachus 1516. (meghalt, AC 100:22/1. 4.)
 • Imre monachus 1517. (meghalt, AC 100:22/1. 21.)
 • Miklós conversus 1517. (meghalt, AC 100:22/1. 23.)
 • Jeromos monachus 1518. (meghalt, AC 100:22/1. 44.)
 • Dömötör conversus 1518. (meghalt, AC 100:22/1. 46.)
 • Máté procurator 1518. (AC 100:22/1. 56.)
 • Iván monachus 1518. (AC 100:22/1. 56.) 1528. (AC 100:23/1. 85.)
 • Dömötör conversus et coquinarius 1518. (meghalt, AC 100:22/1. 46.)
 • László (AC 100:22/1. 77.)
 • Sebestyén conversus 1519. (meghalt, AC 100:22/1. 66.)
 • Bernát (AC 100:22/2. 54.)
 • András (AC 100:22/2. 54.)045 1524. (AC 100:22/3. 55.)
 • György (AC 100:22/2. 83.) 1528. (AC 100:23/1. 85.)

         Az adott évben a szerzetest börtönbe zárták.

 • Hugó (AC 100:22/3. 17.) 1527. (AC 100:23/1. 55.)
 • Márton senior monachus 1524. (meghalt, AC 100:22/3. 31.)
 • Dénes senior monachus 1524. (meghalt, AC 100:22/3. 31.)
 • János monachus 1524. (meghalt, AC 100:22/3. 31.)
 • Máté senior conversus 1524. (meghalt, AC 100:22/3. 32.)
 • György (AC 100:23/1. 29.)
 • Gergely monachus 1527. (meghalt, AC 100:23/1. 41.)
 • Benedek (AC 100:23/1. 56.)
 • Lőrinc (AC 100:23/1. 57.) 1534. (AC 100:23/3. 51.)
 • Máté (AC 100:23/1. 85.)
 • György (AC 100:23/1. 85.)
 • János (meghalt, AC 100:23/1. 69.)
 • Imre conversus 1529. (AC 100:23/1. 115.)
 • Márton monachus 1529. (meghalt, AC 100:23/1. 99.)
 • Szegedi Ferenc IV. 13. (HERMANN 2002. 5. sz.)046
 • Simon monachus 1530. (meghalt, AC 100:23/2. 6.)
 • Antal conversus 1530. (meghalt, AC 100:23/2. 7.)
 • Antal conversus 1531. (meghalt, AC 100:23/2. 40.)
 • Benedek (meghalt, AC 100:23/2. 39.)
 • László (AC 100:23/2. 88.
 • András (AC 100:23/2. 89.)
 • Jeromos (AC 100:23/2. 56.)
 • Bornemissza Lukács conversus 1532. (meghalt, AC 100:23/2. 70.)
 • János conversus 1532. (meghalt, AC 100:23/2. 71.)
 • Bertalan monachus 1533. (meghalt, AC 100:23/3. 4.)
 • Pál monachus 1533. (meghalt, AC 100:23/3. 4.)
 • Kristóf clericus 1533. (meghalt, AC 100:23/3. 7.)
 • Lénárd monachus 1533. (AC 100:23/3. 23.)
 • Ferenc (AC 100:23/3. 51.)
 • Vince (AC 100:23/3. 51.)
 • Jeromos (AC 100:23/3. 51.)
 • Barnabás monachus 1535. (meghalt, AC 100:23/3. 65.)
 • György professus 1552. (meghalt, AC 100:36. 79.) Korábban

     mauerbachi vikárius volt és több mint 50 évet élt le karthauziként.047

Tetejére